Hiragana

fish.GIF - 2.1 K

 

Hiragana is a writing system for Japanese syllables. Katakana is used to write words that have been adopted into the Japanese language. Kanji is Chinese character writing. Each character represents a word. Romanji is the use of the English alphabet and numerals to represent syllables.

HAI yes LIE No

1 ichi ichi
2 ni ni
3 san san
4 shi shi
5 go go
6 roku roku
7 shichi shichi
8 hachi hachi
9 kyu kyu
10 ju ju

cat NEKO NEKO
dog INU INU
horse UMA UMA
square SHIKAKU SHIKAKU
circle MARU MARU
triangle SANKAKU SANKAKU

O-HAI-YO-GO-ZAI-MUS
Good Morning
O-HAI-YO-GO-ZAI-MUS

KON-NI-CHI-WA
Good Day
KON-NI-CHI-WA

KON-BAN-WA
Good Night
KON-BAN-WA

O-YA-SU-MINA-SAI
Good Night
O-YA-SU-MINA-SAI